Общи правила за играта „“Тенис Емоции с Банкя”
Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта‚ Тенис Емоции с Банкя, наричана по-нататък Играта се организира и провежда от "Спортал.бг” АД със седалище и адрес на управление: гр.София, жк. Изток, ул. "Николай Хайтов" No.3А, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 200818004
Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват на страницата на играта в Sportal.bg (https://apps.sportal.bg/bankia_game/) за целия период на Играта.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им страницата на играта в Sportal.bg  https://apps.sportal.bg/bankia_game/
2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
Част 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. В Играта имат право да участват всички физически лица над 18 годишна възраст, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Спортал.бг”АД.
3.2. Участник е всяко дееспособно физическо лице, което е отговорил с верен отговор на зададеният въпрос.
3.3 Правото на участие в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.
Част 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4.2. Играта ще се проведе посредством зададен въпрос с 3 (три) възможни отговора, публикувани на страница: https://apps.sportal.bg/bankia_game/ От трите възможни отговора има само един верен.
4.3. Всеки, имащ право да участва по смисъла на т.3.1 и 3.2., се регистрира за играта като маркира отговор на поставеният въпрос в Играта по смисъла на т. 4.2.
4.4. Продължителността на играта е от 12:00 ч. на 08.02.2019 г. до 24:00 ч. на 14.02.2019 г., след които дата и час играта ще бъде неактивна.
4.5. С маркиране на полето за съгласие с Официалните правила, участниците приемат настоящите официални правила, а за валидни регистрации се считат тези, които отговарят на условията на играта.
4.6. Всеки участник може да спечели само една награда, независимо от броя на направените регистрации.
Част 5. НАГРАДИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
5.1. Награди
1 брой  Тенис ракета „Артенго“, модел  btr590;
5 комплекта тенис топки (всеки комплект съдържа 3 броя тенис топки)
Наградите са предоставени от Кока Кола България ЕООД.
5.2. Печелившите се определят чрез томбола, на случаен принцип, измежду всички, регистрирани и дали верен отговор.
5.3. Томболата ще бъде теглена на 15.02.2019 г., като печелившият участник ще бъде обявен на страницата на играта  (https://apps.sportal.bg/bankia_game/ на 15.02.2019 г. след 17 ч.
5.4. Ще бъдат изтеглени 6 (шест) печеливши и 6 (шест) резерви, в случай че печелившите не предявят желание да получат наградата си в определения за това срок.
5.5. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от публикуване на печелившите участници, да се свърже с тях на посочения е-мейл. За да получи наградата си, всеки победител се съгласява в рамките на 2 работни дни да върне отговор, като предостави в лично съобщение до Организатора следните данни: имена, телефон за връзка и точен адрес за получаване на наградата. Ако Организаторът не успее да се свърже с победител или не получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш.
5.6. Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградата участници, които:
· Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта;
· Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила на Играта;
· Използват нередовни, фиктивни или фалшиви профили;
5.7. Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка.
5.8. Наградата ще бъде изпратена на посочения от победителя адрес по куриер в срок до 10 работни дни след датата на изпращане на точни данни (имена, точен адрес и телефон) от победителя.
5.9. Награди ще бъдат доставяни само на територията на Република България
Част 6. ОТГОВОРНОСТ
6.1. Организаторът не носи отговорност в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен е-мейл адрес; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.
6.2. Организаторът не носи отговорност за изгубен или недостигнал до него е-мейл по вина на Интернет доставчиците, както и за компютърните настройки и начина на тяхната конфигурация, както и за настройките на Интернет доставчиците.
6.3. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.
6.4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата на играта (https://apps.sportal.bg/bankia_game/), в случай че настъпят материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
6.5. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след определяне на печелившите Участници и действителното раздаване на Наградите.
 
Част 7. ЛИЧНИ ДАННИ
7.1. С участието си в Играта и приемането на настоящите Официални правила за провеждането ѝ, участникът се счита информиран, че данните или част от данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специалната защита на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Участникът декларира, че предоставя доброволно тези данни, за целите на Играта.
7.2. С участието си в настоящата Игра, Участникът декларира и се съгласява, че предоставя личните си данни доброволно и безвъзмездно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които може да придобие с участието си в нея и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва като администратор предоставените от него лични данни за нуждите на Играта и в частност за доставянето на спечелената награда за срок до 10 работни дни след приключване на играта, освен ако по закон не се изисква друго. Участникът се съгласява, че в случай на получаване на награда неговото име, адрес или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат публикувани от Организатора, за което Организаторът не дължи заплащане. В допълнение на горното Участникът дава съгласие оторизирани от Организатора лица да го търсят чрез предоставените от него данни за контакт (е-мейл или телефон) във връзка с получаване на награда. Упражняването на правото на отказ и възражение води до оттегляне на участието в играта, тъй като данните са абсолютно необходими за участие в играта.
7.3. Личните данни, свързани с участие в играта и получаване на наградите от печелившите (имена, телефонен номер и адрес) ще бъдат съхранявани в срок до 15 работни дни, считано от датата на теглене и обявяване на печелившите участници.
Част 8. ДРУГИ
8.1. Условията на настоящата игра са достъпни на интернет страницата на играта https://apps.sportal.bg/bankia_game/.
8.2. С участието и регистрацията си в Играта, Участникът декларира, че отговаря на условията и има право валидно и неограничено да извършва всички действия във връзка с участието си в настоящата Игра.
Настоящите Официални правила влизат в сила от 08.02.2019 г.